z22.jpg
sam_0627.jpg
img_3514.jpg
s1052788.jpg
A A A

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

  1. Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjenta ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia jego dokumentacji medycznej.

  2. Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek:

  • pacjenta, którego dotyczy lub

  • jego przedstawiciela ustawowego lub

  • osobie przez pacjenta upoważnionej,

  • organów i podmiotów uprawnionych

          W razie śmierci pacjenta:

  • osobie przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu, w przypadku braku osoby wyznaczonej przez pacjenta, dokumenty mogą być wydane ustawowemu przedstawicielowi.

Uwaga:

Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana tylko w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, który wnioskuje jej udostępnienie.

3. Dokumentację udostępnia się w formie wyciągów, odpisów lub kopii.

4. Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w Sekretariacie Szpitala w Kępnie lub przesłać pocztą na adres – SP ZOZ Kępno, ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno.

Wzór wniosku znajdziecie Państwo w zakładce - druki do pobrania

4. Sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii następuje na koszt wnioskodawcy, za pokwitowaniem.

5. Odpłatność za udostępnienie pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, każdej strony dokumentacji medycznej w formie kserokopii jest zgodne z aktualnymi przepisami prawa.

6. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Analiz i Statystyki Medycznej SP ZOZ w Kępnie – nr tel. 62-78-27-355

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej