s1052834.jpg
img_3554.jpg
img_3600.jpg
s1052789.jpg
A A A

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza

w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

Na podstawie art. 26 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej

 
 

 1. SPZOZ w Kępnie zatrudni lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej . Świadczenie usług odbywa się w dni zwykłe od godziny 1800
  do godziny 800 oraz w dni wolne, niedziele i święta całą dobę. Obsadę stanowić będzie dwóch lekarzy. W związku z powyższym ofertę należy składać zgodnie z Formularzem Ofertowym-

w rozgraniczeniu jako lekarz udzielający świadczeń oraz lekarz pozostający w gotowości
do udzielania świadczeń (w miejscu udzielania świadczeń).

 1. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 01.05.2014r. do 31.03.2017 roku.

 2. Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Administracji SPZOZ w Kępnie – w Sekcji Kadr i Płac lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.kepno.pl – począwszy
  od dnia
   28.03.2014 roku.

 3. W miejscu wskazanym w pkt 3 ogłoszenia, Oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz z projektem umowy.

 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anita Marszałek – Kierownik Kadr i Płac

w godz. 7.30 – 15.00 od poniedziałku do piątku tel. (62) 78 –27 - 315.

 1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie nocnej
  i świątecznej opieki zdrowotnej” w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, Sekretariat Dyrektora w terminie
  do godz. 15.00 dnia 11.04.2014r.

 2. Udzielający zamówienie określa oczekiwaną cenę dla lekarza udzielającego świadczeń
  40zł/godz brutto, dla lekarza pozostającego w gotowości w lokalizacji 20zł/godz brutto.

Zamawiający przewiduje w przypadku przyjęcia przez lekarza zwiększonej liczby pacjentów tj. powyżej 25 pacjentów w zwykły dzień oraz powyżej 55 pacjentów w dzień wolny, niedziele lub święto przyznanie dodatkowej premii w wysokości 20 % do każdej wypracowanej godziny.

 1. Spełnienie oczekiwań przyjmującego zamówienie co do ilości oraz terminowości pełnienia dyżurów w danym miesiącu, będzie uzależniona od zaproponowanej ceny poniżej ceny oczekiwanej.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

w dniu 14.04.2014 roku o godz. 900

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.

 2. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz
  na stronie internetowe Szpitala:
  www.szpital.kepno.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami.

 4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).