z52.jpg
s1052812.jpg
z52.jpg
sam_0627.jpg
A A A

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Na podstawie art. 26 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie zaprasza do

składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów

o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej

1. SPZOZ w Kępnie zatrudni lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej . Świadczenie usług odbywa się w dni zwykłe od godziny

18.00 oraz w dni wolne, niedziele i święta całą dobę. Obsadę stanowić będzie dwóch

lekarzy. W związku z powyższym ofertę należy składać zgodnie z Formularzem Ofertowym-
w dni świąteczne jako lekarz udzielający świadczeń oraz w dni zwykłe od godziny 18.00 jako

lekarz udzielający świadczeń lub lekarz pozostający w gotowości do udzielania świadczeń (w

miejscu udzielania świadczeń)

2. Umowa zostanie zawarta na okres: od dnia 01.08.2014r. do 31.03.2017 roku.

3. Obowiązujące formularze oferty, Oferent może odebrać w Administracji SPZOZ w Kępnie

w Sekcji Kadr i Płac lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.kepno.pl – począwszy od

17.07.2014r.

4. W miejscu wskazanym w pkt 3 ogłoszenia, Oferenci mogą się również zapoznać ze

Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz z projektem umowy.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Anita Marszałek – Kierownik Kadr i Płac

w godz. 7.30 – 15.00 od poniedziałku do piątku tel. (62) 78 –27 - 315.

6. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej

napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej” w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, Sekretariat Dyrektora w terminie do godz. 15.00 dnia

29.07.2014 r.

7. Udzielający zamówienie określa oczekiwaną cenę dla lekarza udzielającego świadczeń

40zł/godz brutto, dla lekarza pozostającego w gotowości w lokalizacji 10zł/godz brutto.

W soboty, niedziele i święta dwóch lekarzy udziela świadczeń. W dni zwykłe jeden lekarz

udziela świadczeń, jeden pozostaje w gotowości do udzielania świadczeń. Zamawiający

przewiduje w przypadku przyjęcia przez lekarza zwiększonej liczby pacjentów tj. powyżej 25

pacjentów

w zwykły dzień oraz powyżej 55 pacjentów w dzień wolny, niedziele lub święto przyznanie

dodatkowej premii w wysokości 20 % do każdej wypracowanej godziny.

8. Spełnienie oczekiwań przyjmującego zamówienie co do ilości oraz terminowości pełnienia

dyżurów w danym miesiącu, będzie uzależniona od zaproponowanej ceny poniżej ceny

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

w dniu 30.07.2014 roku o godz. 9:00

10. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.

11. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń

12.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania

przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert, a także przeprowadzenia

dodatkowych negocjacji z Oferentami.

13. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154

ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).


1. Szczegółowe warunki konkursu

2. Formularz